Adatkezelési tájékoztatás


Adatkezelési Tájékoztató

Sziasztok! 

Gémesi Gergő vagyok, ceremóniamester. 

Mint ceremóniamester, nekem nem csak az fontos, hogy esküvőtök elképzelésetek szerint megvalósításában segítsek nektek, hanem számomra a személyes adataitok biztonságos kezelése is kiemelt fontossággal bír. 

Amikor a honlapon keresztül vagy telefonon kapcsolatba kerülünk egymással, az általatok megadott személyes adatoknak épp azzal a körültekintéssel viselem majd gondját, mint esküvőtöknek. 

Mint adatkezelő és a www.gemesigergo.hu domain néven elérhető weboldalam üzemeltetője ezúton tájékoztatlak Benneteket a weboldalam és a weboldalamhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, az Európai Unió által elfogadott 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, adatvédelmi, adatkezelési elvekről, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásról. 

A weboldalam használatának megkezdésével, mint annak felhasználói elfogadjátok a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérem, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassátok végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót. 

Ígérem, nem lesz hosszú. 

I. Aki a tájékoztatást nyújtja, az Adatkezelő 

Nevem: Gémesi Gergő ceremóniamester 

Telefonszámom: +36 (30) 393-12-68 

E-mail címem: info@gemesigergo.hu 

Mint Adatkezelő, a rendelkezésemre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezelem, minden esetben megteszem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

Az adataitok feldolgozását elsősorban én végzem, de fenntartom a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjak be az adatkezelésbe, amennyiben az szükséges. 

Adó és számviteli kötelezettségeim teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót veszek igénybe, aki kezeli a Velem szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az engem terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév: Pári Sándor 

Székhely: 2100 Egyetem tér 6. 

II. Fogalomtár, hogy értsük egymást 

 • Személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat – név, azonosító jel, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. 
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 • Hozzájárulás: az érintett személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 
 • Tiltakozás: az érintett személy nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

III. Az általatok megadott személyes adatok kezelése 

Az alábbiak szerint adhattok meg magatokról információkat, adatokat: 

 • A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok 
 • A személyes találkozó egyeztetésekor részemről felvett személyes adatok 
 • Személyes találkozó(k) során a szerződéskötéshez/esküvői forgatókönyvhöz szükséges személyes adatok megadásakor 
 • Az esküvőn készült fényképen, videófelvételen való szerepléssel 

1.) Milyen személyes adatokat kérek Tőletek? 

a) Kapcsolatfelvétel a weblapon keresztül 

A weboldalon a velem való kapcsolatfelvételhez a következő személyes adatok megadása szükséges: 

 • teljes név 
 • e-mail cím 

b) A személyes találkozó egyeztetésekor 

 • teljes név 
 • telefonszám 

c) Megrendelőlaphoz 

 • megrendelő neve (teljes név) 
 • születési hely, idő 
 • anyja neve 
 • lakcím 

d) Szerződéskötéshez/esküvői forgatókönyvhöz 

 • teljes név 
 • születési hely, idő 
 • anyja neve 
 • lakcím 
 • telefonszám 
 • e-mail cím 

e) Fénykép, videófelvétel 

Az esküvőn készült olyan fényképeket és videófelvételeket, melyek a munkám ellátása közben készültek és melyeken szerepeltek, az írásos hozzájárulásotok beszerzésével a weboldalon a „Galéria” fülön elektronikusan marketing céljából közzéteszem, de direkt reklámcélból nem használom fel. Az írásos hozzájárulás megadása részetekről a szerződés aláírásával és az erről szóló rendelkezés elfogadásával történik. 

Amennyiben a fénykép vagy videófelvétel szerzői jogaival az esküvői fotós rendelkezik, akkor a Ti tájékoztatásotokkal együtt az esküvői fotóstól szerzem be a hozzájárulást. 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatokat a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használom fel, így különösen a következő célokra: 

 • a weboldalról elérhető ceremóniamester szolgáltatás hatékony nyújtása; 
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a megfelelő tájékoztatás, az esetlegesen felmerülő technikai vagy egyéb problémák hatékony és gyors kezelése, 
 • a weboldalon keresztül leadott jelentkezések nyilvántartása és teljesítésével kapcsolatban a Veletek történő kapcsolattartás; 
 • a weboldal használatával és a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült viták rendezése. 

A személyes adataitokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így az esküvőtök előkészítése és megvalósításának időtartama alatt kezelem (mely időszak végeztével az általatok megadott adatok törlésre kerülnek). Törlés helyett zárolom a személyes adatot, ha ezt kéritek, vagy ha a rendelkezésemre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeiteket. Az így zárolt személyes adat 

kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Személyes adataitok törlését is kérhetitek, illetve bármikor visszavonhatjátok azok kezeléséhez való hozzájárulásotokat. 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

a) a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásotok az adatkezeléshez; 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ti vagytok, mint érintett az egyik fél; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például adózási, könyvelési kötelezettség teljesítése); 

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az a) pont szerinti hozzájárulásotokra lesz szükség, amikor a weblapon keresztül a „Kapcsolat” fülön keresztül a kapcsolatfelvételi űrlapon megadjátok az adataitokat. A kapcsolatfelvételi űrlap alatt található „checkbox”-ban tudtok önkéntesen hozzájárulni, hogy a személyes adataitokat kezelhessem. 

Amikor megbízást adtok a ceremóniamesteri feladatok ellátására, egy megrendelőlap kitöltését követően a b) pont szerint szerződést kötünk egymással, így az ennek keretében megadott adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, így azokhoz külön nem kell hozzájárulnotok. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását a c) pont alapján jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről minden esetben külön értesítelek Benneteket. 

Fontos, hogy kizárólag saját személyes adataitokat adhatjátok meg a weboldalon. Adatkezelőként a nekem megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzöm. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Amennyiben nem saját személyes adatokat adtok meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.) Kik ismerhetik meg az adataitokat? 

A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általam esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 

Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az általatok adott kifejezett hozzájárulással adhatom át harmadik személyeknek az azonosítására alkalmas személyes adatokat. 

5.) Jogaitok a kezelt adatokkal kapcsolatban 

Tájékoztatáshoz való jog. Tájékoztatást kérhettek személyes adataitok kezeléséről, valamint kérhetitek személyes adataitok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását, vagy törlését bármelyik elérhetőségemen. 

A tájékoztatást kérhettek e-mailben az info@gemesigergo.hu e-mail címen és telefonon a +36 (30) 393-12-68-as telefonszámon. 

Kérésetekre tájékoztatást adok az általam kezelt személyes adataitokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adataitok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Mint adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tájékoztatásotok céljából nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza: 

– a személyes adatok körét, 

– az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

– az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint 

– az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a tájékoztatásotok céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza: 

– az általam kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, 

– az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, 

– a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 

– valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Hozzáféréshez való jog. Jogosultak vagytok visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adataitok kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosultak vagytok arra, hogy az általam kezelt személyes adataitokhoz hozzáférést kapjatok. Ezáltal ellenőrizhetitek, hogy személyes adataitokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelem-e 

Helyesbítéshez való jog. Jogosultak vagytok az általam pontatlan vagy hiányos személyes adataitok módosítását, illetve kiegészítését kérni, melyet ilyen esetben haladéktalanul helyesbítek. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Bizonyos helyzetekben jogosultak vagytok személyes adataitok további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adataitok nem kerülnek kezelésre. 

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog. A személyes adatot törlöm, ha: 

– kezelése jogellenes, 

– erre kértek, 

– az hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki), 

– az adatkezelés célja megszűnt, 

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

Kérhetitek a személyes adataitok helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), valamint törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@gemesigergo.hu e-mail címen és telefonon a +36 (30) 393-12-68-as telefonszámon. Mint adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzem a nyilvántartásomban, és ennek megtörténtéről írásban értesítelek Benneteket. 

A fentieken kívül bármikor kérhetitek az adataitok törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az info@gemesigergo.hu e-mail címen és telefonon a +36 (30) 393-12- 68-as telefonszámon indokolás nélkül, személyazonosságotok igazolásával és a levelezési cím megadásával. Mint adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodom az adatkezelés megszüntetéséről, és törlöm adataitokat a nyilvántartásomból. 

A helyesbítésről és a törlésről Titeket, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a jogos érdeket nem sért. 

Tiltakozáshoz való jog. Jogotok van tiltakozni személyes adataitok kezelése ellen: 

 • ha a személyes adataitok kezelése (továbbítása) kizárólag mint adatkezelő vagy adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
 • ha a személyes adat felhasználása (továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
 • ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Mint adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

A felhasználó tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – 2011. évi CXII. tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott – esetekben tagadhatja meg. 

Amennyiben az adatkezelő a felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

IV. A weboldalam használatával összefüggő adatkezelés 

1.) Gyűjtök-e információkat a weboldalam használatával összefüggésben? 

Amennyiben a weboldalon a III. részben írtak szerint kifejezetten nem adtok meg saját magatokra vonatkozó adato(ka)t, információ(ka)t, úgy mint adatkezelő semmilyen Rátok vonatkozó személyes adatot nem gyűjtök vagy kezelek olyan módon, amely alapján személy szerint beazonosíthatóak lennétek. 

2.) Linkek 

A weboldalról a „Partnerek” fülön keresztül ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalok felelősséget. Amennyiben tudomásomra jut, hogy az általam linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítom a weboldalamról. 

Adott esetben – erre mutatkozó igény esetén – ajánlás alapján harmadik félnek engedélyetekkel átadásra kerül a nevetek és a telefonszámotok, hogy fel tudja Veletek venni a kapcsolatot. 

V. Adatbiztonság 

Mint adatkezelő kötelezem magam arra, hogy gondoskodom az adatok biztonságáról, megteszem továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezem magam arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. 

Gondoskodom arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Megteszek minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. 

VI. Hova fordulj? 

Mint adatkezelő mindent elkövetek, hogy a személyes adataitok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzitek, ennek nem feleltem meg, úgy kérlek írjatok nekem az info@gemesigergo.hu e-mail címre és keressetek telefonon a +36 (30) 393-12-68-as telefonszámon. 

Amennyiben úgy érzitek, hogy megsértettem a személyes adatok védelméhez való jogokat, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhettek a hatáskörrel rendelkező szerveknél: 

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Tel.: 06-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) vagy 
 • bírósági eljárást kezdeményezhettek. 

VII. Záró rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra az Európai Unió által elfogadott 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Mint adatkezelő fenntartom a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsam. A felhasználónak a módosítást a weboldalon – a weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia az adatkezelő által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően, illetve a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben. 

Gémesi Gergő s.k.